Basic English Expressions – P3

Nay mệt mà vẫn cố nốt phần 3, vì vẫn còn quá nhiều thứ cần học. Không hiểu những người nói được 5 6 thứ tiếng học kiểu gì luôn. Phần 1 ở đây, phần 2 ở đây nhé.

41. How often do you v
42. Do you want me to + (verb)
43. What do you think about (verb-ing)
44. Why don’t we + (verb)
45. It’s too bad that
46. You could have + (past participle)
47. If I were you, I would + (verb)
48. It’s gonna be + (adjective)
49. It looks like + (noun)
50. That’s why + (subject + verb)
51. It’s time to + (verb)
52. The point is that + (subject + verb)
53. How was + (noun)
55. What if + (subject + verb)
55. How much does it cost to + (verb)
56. How come + (subject + verb)
57. What are the chances of + (verb-ing)
58. There is something wrong with + (noun)
59. Let’s not + (verb)
60. Let’s say that + (subject + verb)
61. There’s no need to + (verb)
62. It takes + (time) + to + (verb)
63. Please make sure that + (subject + verb)
64. Here’s to + (noun)
65. It’s no use + (verb-ing)
66. There’s no way + (subject + verb)
67. It’s very kind of you to + (verb)
68. There’s nothing + (subject) + can + (verb)
69. Rumor has it that + (subject + verb)