Basic English Expressions – P2

Tiếp tục những mẫu câu diễn đạt tiếng Anh cơ bản (P2). Ai muốn xem phần 1 thì nó ở đây nhé.

21. I’m calling to V: Tôi gọi để…

22. I’m working on N: Tôi đang nỗ lực/ cố gắng trong việc gì đó

23. I’m thinking of Ving/N: Tôi đang nghĩ về việc

24. I’ll help you V: Tôi sẽ giúp bạn việc gì đó

25. I’m dying to V: Tôi thèm làm việc gì muốn chết :))))

26. It’s my turn to V: Đến lượt tôi làm việc gì đó

27. It’s hard for me to V: Rất khó để tôi …

28. I’m having a hard time Ving: Tôi có thời gian khó khăn trong việc gì đó

29. I’ve heard that S+V: Tôi nghe nói rằng

30. It occurred to me that …: Đột nhiên tôi phát hiện/ nhớ ra là

31. I’m not sure if S+V: Tôi không chắc liệu…

32. Do/would you mind if I: asking st

33. I don’t know what to V: tôi không biết V gìI

34. I should have pII: Lẽ ra tôi nên làm việc gì đó (trong quá khứ)

35. I wish I could V: Ước gì tôi có thể

36. You’re supposed to V: Bạn nên/ phải/ lẽ ra

37. You seem adj: Bạn có vẻ như ….

38. You’d better V: Tốt hơn hết là bạn nên…

39. Are you into Ving/N: Bạn có thích/ hứng thú với việc gì đó ko?

40. Are you trying to V: Bạn đang cố …. đấy à?

– I’m sorry to, I think I should, Let me, Thank you for Ving, Can I, You should, please, don’t, do you like: dễ rồi nhỉ

– to be continued –